ELEMENTARY SCHOOLS (K-3)
                        
      Stony Point Elementary                                 Thiells Elementary                              West Haverstraw Elementary
    ELEMENTARY SCHOOLS (4-6)

                                            
Farley Elementary                                Haverstraw Elementary                         Willow Grove Elementary
MIDDLE SCHOOL (7-8)

HIGH SCHOOL (9-12)